LAHDEN REUMAYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi                                  Lahden Reumayhdistys ry

Yhdistyksen kotipaikka                        Lahti

 1. Tarkoitus

Yhdistys on kansanterveys‐, liikunta‐, potilas‐ ja vammaisyhdistys, joka

‐ työskentelee toimialueellaan reuma‐ ja muiden tuki‐ ja

liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden

edistämiseksi

‐ edistää sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja terveyttä,

liikkumista ja toimintakykyä.

‐ tarjoaa laadukkaita palveluita ja/tai edistää niiden saamista ja työskentelee

jäseniensä sekä muiden reuma‐ ja tuki‐ ja liikuntaelinsairaiden hyväksi

‐ toimii alueensa reuma‐ ja muiden tuki‐ ja liikuntaelinsairaiden tukena ja

yhteisönä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan

‐ edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

‐ vaikuttaa itsenäisen toiminnan, työnteon, sekä osallistumisen edellytyksiin

 1. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi Suomen Reumaliitto ry:n

jäsenyhdistyksenä

‐ järjestää vertaistukea ja ‐toimintaa

‐ järjestää ohjausta ja neuvontaa sairastaville, heidän läheisilleen ja koko

väestölle

‐ järjestää tiedotus‐ ja koulutustilaisuuksia sekä koota ja jakaa tietoa reuma ja tuki‐ ja liikuntaelinsairauksista

‐ järjestää hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa

‐ järjestää liikunta‐, kuntoutus‐, hoito‐ ja virkistyspalveluja reuma‐ ja

muille tuki‐ ja liikuntaelinsairaille

‐ luoda ja ylläpitää yhteistyötä sekä verkostoitua alueensa päättäjien,

viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa

‐ vaikuttaa toiminta‐alueellaan yleiseen mielipiteeseen reuma‐ ja muiden tukija

liikuntaelinsairaiden elinoloihin, toimintakykyyn ja kokonaisvaltaiseen

hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä avustaa ja tukea Suomen Reumaliiton

edunvalvonta‐ ja vaikuttamistoimintaa

 1. Taloudellinen toiminta

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäsenmaksun ja vastaanottaa

avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa välittömästi

tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa, sekä muuta

taloudellisesti vähäistä elinkeino‐ tai ansiotoimintaa.

Asianmukaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja

rahankeräyksiä.

Yhdistys voi omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa

varten.

 1. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy

yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen

henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Hallitus päättää jäsenten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen

edellytyksistä.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi hallituksen esityksestä

yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisen huomattavasti edistänyt

ja/tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

 

 1. Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen vuosikokouksen

päättämä jäsenmaksu.

Kannattajajäsenille yhdistyksen kokous päättää vuosittaisen jäsenmaksun, joka

voi olla erisuuruinen yksityisillä henkilöillä ja yhteisöillä.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä

tavalla. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain mukaisilla perusteilla.

Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan

kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen valituksen kolmenkymmenen (30)

päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

 1. Toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa

ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.

Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi‐huhtikuun aikana ja syyskokous

vastaavasti loka‐joulukuun aikana hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen

kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo

sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen

äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten

kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30)

vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7)

vuorokautta ennen kokousta syyskokouksen päättämällä tavalla joko jäsenille

postitetuilla kirjeillä, paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai

yhdistyksen omassa lehdessä, yhdistyksen kotisivulla tai sähköpostilla.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen

niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden, muun teknisen apuvälineen tai

postin välityksellä kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava

kokouskutsussa.

Hallitus tai yhdistyksen kokous voivat päättää, että yhdistyksen kokous

järjestetään ilman kokouspaikkaa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja muun

teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä

on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään

kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan

viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat ja mahdollinen

ennakkoilmoittautumisvelvollisuus.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,

kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä on

kokouksessa läsnäolo‐ ja puheoikeus. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin,

ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintään

yksi viidesosa (1/5) kokouksessa läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi

suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksessa tulee asiakysymyksissä

päätökseksi se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista

äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Milloin

valittavana on vain yksi henkilö, valintaan tarvitaan kuitenkin yli puolet

annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan

ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Esityksiä yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen

jäsenet ja Suomen Reumaliiton hallitus. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi

haluttava esitys on jätettävä hallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja

syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttava esitys vastaavasti syyskuun loppuun

mennessä.

Jäsenet voivat yksimielisinä päättää siitä, että päätös yhdistyksen kokoukselle

kuuluvasta asiasta tehdään kokousta pitämättä. Päätös on tehtävä kirjallisesti,

päivättävä ja kunkin yhdistyksen jäsenen on varmennettava se.

 1. Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu

henkilö avaa kokouksen.

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa

ja kaksi ääntenlaskijaa.

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 3. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 4. Päätetään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruus.
 5. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 6. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan

yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

 1. Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten määrä.
 2. Valitaan hallitukseen neljästä kymmeneen (4‐10) muuta varsinaista jäsentä

erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että joka

vuosi puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla

kauden pituuden määrää arpa.

 1. Valitaan yhdestä kahteen (1‐2) toiminnantarkastajaa tai tarvittaessa

tilintarkastaja ja yhdestä kahteen (1‐2) varatoiminnantarkastajaa tai

tarvittaessa varatilintarkastaja.

 1. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta.
 2. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä

esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset. 1. Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu

henkilö avaa kokouksen.

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa

ja kaksi ääntenlaskijaa.

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 3. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös tai vuosilaskelma, vuosikertomus ja

toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta.

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 1. Päätetään osallistumisesta Suomen Reumaliitto ry:n valtuuston vaaliin

äänestys‐ ja vaalijärjestyksen määrittelemällä tavalla ja Suomen Reumaliitto

ry:n vaalivaliokunnan antamin ohjein.

 1. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä

esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.

 1. Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu

kokoon.

 1. Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi

kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen

puheenjohtajaksi sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valitut neljästä kymmeneen

(4‐10) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain

erovuorossa vähintään puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella

puolet hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajaksi voi sama henkilö tulla valituksi

enintään kolme (3) kaksivuotistoimikautta peräkkäin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimeää

keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat

toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai jaostoja, joille

se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä

ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava

koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus

on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja

tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on

annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla,

mutta muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen

puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama sekä kahden siihen tehtävään

valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastama.

Hallitus voi päättämänsä menettelyn mukaisesti tehdä päätöksiä kokousta

pitämättä. Tällöin päätös on kirjattava, varmennettava ja säilytettävä

luotettavasti.


 1. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen

nimeämän henkilön kanssa.

 1. Tilikausi ja toiminnantarkastus tai tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallituksen on annettava tilinpäätös tai vuosilaskelma tarvittavine

asiakirjoineen ja vuosikertomus toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle

viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tai

tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään

kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 1. Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos

kokouskutsussa on asiasta mainittu ja edellyttäen, että muutosehdotusta

kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 1. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen

kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan kolmekymmentä (30)

vuorokautta edellisen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee

hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään

kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Mikäli yhdistys puretaan, purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat

Suomen Reumaliitto ry:lle.